Regulamin

Regulamin www.boszart.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy boszart.pl, działający pod adresem www.boszart.pl (dalej zwany Drukarnią), jest prowadzony przez „Bosz” Szymanik i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Olszanicy 311 (38-722), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150329, NIP: 688-00-00-721, Regon: 370194606.

Pod pojęciem towaru rozumie się reprodukcje i inne druki dostępne w Drukarni, prezentowane na stronie internetowej www.boszart.pl.

Towary prezentowane w Drukarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Zasady składania zamówień

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Drukarni.

Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.boszart.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.

Jeżeli towar nie jest dostępny, Drukarnia poinformuje o tym Kupującego. Drukarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Drukarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

W przypadku czasowej niedostępności towaru, Drukarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Drukarni do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

Zamówienia można również składać:

– pocztą elektroniczną: drukarnia@bosz.com.pl

– telefonicznie: 13 461 63 82

– faksem: 13 469 61 88

– pisemnie na adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko

 

§ 3. Cena towaru

Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć w dziale – „Zasady wysyłki”.

Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

Klient rejestrujący się w Drukarni otrzymuje 5% stałego rabatu:

– rabaty nie sumują się,

– rabaty nie dotyczą promocji i oferty specjalnej.

 

§ 4. Formy płatności

Drukarnia oferuje następujące formy płatności:

– przelewem na rachunek bankowy nr 91 1020 2980 0000 2202 0118 5602,

– kartą kredytową,

– kontem PayPal,

– gotówką przy odbiorze towaru w biurze wydawnictwa pod adresem: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko.

Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć w dziale – „Płatności”.

 

 

§ 5. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Drukarnię wysyłane jest w formie wiadomości e-mailowej.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

– w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową – z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4.

– w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię .

 

Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa – od przyjęcia zamówienia do realizacji – do wysłania towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Zamówienie może zostać zmodyfikowane/ anulowane telefonicznie pod numerem 13 461 63 82 w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało zrealizowane (tj. przekazane do wysyłki).

Drukarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez odbiór osobisty Kupującego pod adresem: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko.

Drukarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

W razie potrzeby Drukarnia wystawia fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Drukarnia, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.

Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Zwracany towar należy przesłać pod adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.

Drukarnia gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Drukarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

 

§ 7. Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Drukarni o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres: Wydawnictwo BOSZ, ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko z dopiskiem „REKLAMACJA”, wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym wskazaniem przyczyny zwrotu.

Drukarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji, Drukarnia wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Drukarni towarów. W przypadku uznania reklamacji, Drukarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

Dokonując zakupu w Drukarnia, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest „Bosz” Szymanik i wspólnicy spółka jawna.

Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

Drukarnia dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2014r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bosz.com.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Zasady wysyłki

 

– adres na terenie kraju

Przesyłki dostarczane są:

– przez Pocztę Polską

  • opłata 25,00 zł – przelew, karta kredytowa, PayPal

czas realizacji nie jest zazwyczaj dłuższy niż 21 dni roboczych.

– kurierem – tylko na telefoniczną prośbę Kupującego – z indywidualnym ustaleniem kosztów dostawy.

 

Zamówienia na kwotę wyższą niż 499 zł dostarczane są na koszt Drukarni (tylko w przypadku wysyłki Pocztą Polską).

Wyboru dostawcy należy dokonać podczas składania zamówienia.

W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem, Drukarnia ponosi koszt ponownej przesyłki oraz zwraca koszt odesłania błędnie przekazanego towaru.

Jeśli na fakturze pojawi się informacja o dosłaniu jednej z zamówionych pozycji w innym terminie, oznacza to, że Drukarnia dośle ją na własny koszt.

– adres poza granicami kraju

Całkowity koszt wysyłki ponosi Kupujący, należność można regulować kartą płatniczą lub przelewem na podany w „Płatnościach” numer konta walutowego (przelicznik zgodny z kursem NBP z dnia zamówienia). Szczegółowa informacja udzielana jest na życzenie klienta – telefonicznie, listownie lub e-mailem: drukarnia@bosz.com.pl.

Osoby składające zamówienie w imieniu instytucji proszone są o podanie, oprócz nazwy firmy także swojego imienia i nazwiska. Firmy będące płatnikiem VAT proszone są o podanie numeru NIP.

W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym dostawcy i wypełnienie w jego obecności protokołu potwierdzającego tę okoliczność. Przesłanie Drukarnia ww. dokumentu ułatwi proces rozpatrywania reklamacji.

 

Płatności

Drukarnia oferuje następujące formy płatności:

– przelewem na rachunek bankowy nr 91 1020 2980 0000 2202 0118 5602 – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni zamówienie zostaje anulowane,

– kartą kredytową,

– gotówką przy odbiorze towaru w biurze wydawnictwa pod adresem: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko.

 

Przelewy zagraniczne na rachunek bankowy:

Konto walutowe: EURO

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

IBAN: PL 33 1020 2980 0000 2202 0137 4438

SWIFT CODE: BPKOPLPW

Konto walutowe: USD

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

IBAN: PL 38 1020 2980 0000 2002 0137 4446

SWIFT CODE: BPKOPLPW

 

Płatności elektroniczne kartą lub przelewem internetowym dokonywane są za pośrednictwem firmy PayPal.